Sınav İlanları

SGK Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 500 adet memur kadrosu için SGK Görevde Yükselme Sınavı ilanını yayımladı. Yayımlanan ilana göre 1-8 Şubat 2019 tarihleri arasında 5, 6, 7, 8, 9. dereceli kadrolardan başvuru alınacak ve GYS sınavı 20 Nisan’da Ankara’da yapılacak.

SGK Görevde Yükselme Sınavı ilanına ilişkin detaylar:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

Kurumumuzda boş bulunan Memur kadroları için Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Kurumumuzca, görevde yükselme sınavı ( SGK Görevde Yükselme Sınavı ) yapılacaktır.

Görevde Yükselme yazılı sınavı 20 Nisan 2019 tarihinde Saat:10:30’da Ankara’da yapılacak olup, sınav başvuruları 01 – 08 Şubat 2019 tarihleri arasında Personel Intra Uygulama sayfasından yapılabilecektir.

Tablo 1. Sınav Yapılacak Unvan ve Kadro Adetleri

SIRA NO UNVAN ADI SINIFI KADRO ADEDİ DERECESİ
1 Memur GİH 500 5,6,7,8,9

1. SINAVA BAŞVURACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel şartlar;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Görevde Yükselme Sınavında ( SGK Görevde Yükselme Sınavı ) başarılı olmak.

Özel Şartlar;

a) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2. Kurumda en az bir yıl çalışmış olmak,

2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

2.1. Yazılı SGK Görevde Yükselme Sınavı na başvuruda bulunmak isteyen personel 01 – 08 Şubat 2019 tarihleri arasında Personel Intra / Sınav Başvuruları uygulama sayfasından elektronik başvurularını yapabileceklerdir.

2.2. Birim onayının ardından kaydedilen başvuruların çıktısı alınarak birim amirlerince ve başvuran personelce imzalanacak ve birimde dosyalanacaktır.

2.3. Başvuruların onaylanıp onaylanmadığı Personel Intra Uygulama sayfasından takip edilebilecektir.

2.4. Kadrosu Kurumumuzda olup başka kurumlarda görevlendirme ile çalışanlar, kurumsal şifreleriyle Kurumumuzun herhangi bir birimindeki bilgisayardan başvurularını yapabileceklerdir. Bu durumda olanlardan kurumsal şifresi olmayanlar şifre alıp başvuru yapabilecekleri gibi belgelerini ibraz etmek suretiyle Personel Daire Başkanlığına başvuru süresinde gelerek başvurularını yapabilirler.

2.5. Engelli personel başvurusunu (Duyuruda yer alan engelli adaylar için Engel Beyan Tablosunun doldurulması zorunludur. Tablo-4) yaptıktan sonra engel durumunu gösteren belgeleri birimine teslim edecektir. (Engel durumunu gösteren belgeler; adaya ait sağlık kurulu raporu, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi birisi)

2.6. Aday memurlar ve sözleşmeli statüde bulunanlar sınava başvuramazlar.

2.7. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar sınava katılabileceklerdir.

2.8. Başvurular tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığınca yapılacak incelemenin ardından istenen şartları taşıyan ve sınava katılabilecek personele ait liste 13 Şubat 2019 tarihinde Kurumun internet sitesinde yayımlanacaktır.

2.9. Başvuru itirazları, sınava katılmaya hak kazananların listesinin yayımlandığı 15 Şubat 2019 tarihinden itibaren 22 Şubat 2019 tarihine kadar şartları taşıdığına ilişkin belge ile birlikte görev yapılan birime yapılacaktır. Birimler, itirazları Personel Daire Başkanlığına ivedilikle gönderecektir. İtirazların neticesinde değişiklik olması halinde yeni liste aynı usulle duyurulur. İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Değişiklik olması halinde kesin liste 28 Şubat 2019 tarihinde ilan edilecektir.

3. BİRİMLERCE YAPILACAK İŞLEMLER

a. Merkez ve Taşra Birimlerince Yapılacak İşlemler

3.1.1. Başvuruları elektronik ortamda onaylamak ve başvuru formunu imzalayarak dosyalamak. Başvuru listesini (merkez müdürlüklerinden gelen başvurular da dahil) Tablo-2 de gösterilen forma işleyerek [email protected] adresine e-posta ile ayrıca üst yazı ekinde başvuru süresinin tamamlanmasını takip eden 3 iş günü içinde ivedilikle Personel Daire Başkanlığına göndermek.

Tablo 2. Sınava Başvuran Personel Listesi

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILACAK PERSONEL LİSTESİ
BİRİM

ADI

ADAYIN ENGEL DURUMU
SIRA

NO

KURUM

SİCİL

NO

TC

NO

ADI

SOYADI

UNVANI MEZUN OLDUĞU OKUL [*] MEZUN OLDUĞU BÖLÜM [*] GİRECEĞİ

SINAV

ENGEL DURUMU (VARSA) [**] ENGEL

DURUMUNA

İLİŞKİN

TALEBİ

[***]

* Mezun olduğu okul ve bölüm diplomada belirtilen şekilde yazılacaktır.

** Alanın doldurulması zorunludur.

*** Örneğin: Görme engeli var ise okumak için personel, Ortopedi durumu var ise tekerlekli sandalye vb.

3.1.2. Her birimde elektronik başvurulardan sorumlu ve EGITIM_TALEP_TASRA yetkisine sahip bir personel olması zorunludur. Bu yetkiye sahip personeli olmayan birimler Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek bu yetkiyi almalıdırlar. Aksi halde sorumluluk birim yöneticilerinde olacaktır.

b. Personel Daire Başkanlığınca sınav için Yapılacak İşlemler

3.2.1. Sınav duyurusunu ( SGK Görevde Yükselme Sınavı ) Kurumun internet ve intranet sitesinden yayımlamak.

3.2.2. SGK Görevde Yükselme Sınavı dair her türlü gelişme ile ilgili Kurum çalışanlarını bilgilendirmek.

3.2.3. Elektronik başvuruları kontrol ederek onaylamak veya reddetmek.

3.2.4. Sınav başvurularıyla ilgili itirazları değerlendirmek, gerekli görüldüğü takdirde Sınav Kuruluna iletmek.

4. YAZILI SINAV

4.1. SGK Görevde Yükselme Sınavı yazılısı 20 Nisan 2019 ‘da Ankara’da Saat 10:30’da yapılacaktır.

4.2. SGK Görevde Yükselme Sınavı çoktan seçmeli test usulü ile 50 soru ve 60 dakika sürede yapılacaktır.

4.3. SGK Görevde Yükselme Sınavı konu başlıkları ve soru dağılımları Tablo 3’te belirtilmiş olup ayrıca ders notu verilmeyecektir.

4.4. Adayların sınav yerlerini gösteren listeler Kurumumuz tarafından yayımlanacaktır.

4.5. Adaylar sınav ( SGK Görevde Yükselme Sınavı ) günü kurumsal kimlik kartı, nüfus cüzdanını (Ehliyet ve pasaport) mutlaka yanlarında bulundurmak zorundadır. Kurum kimliği ve nüfus cüzdanı yanında olmayanlar sınav salonlarına alınmayacaktır.

4.6. Mevzuat soruları, 31/12/2018 tarihine kadar olan değişiklikleri kapsayacaktır. Bu tarihten sonraki değişiklikler kapsam dışında olacaktır.

4.7. GYS yazılısı, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

5. SÖZLÜ SINAV UYGULAMASI

5.1. Sözlü sınava; yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olan adaylar çagrılır.

5.2. Sözlü sınav, yeri ve saati yazılı sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kurum internet/intra net adresinde ilan edilir.

5.3. Sözlü sınava giren personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından; a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan) b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

d) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

6. İTİRAZ

6.1. Görevde yükselme sınavlarının sonuçları sınavların bittiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Kurumun intranet ve internet sitelerinde ilan edilir ve aynı tarih itibariyle adaylara tebliğ edilmiş sayılır.

6.2. İlgililer, ilan tarihini takip eden beş iş günü içerisinde sınav soruları ve sonuçlarına e-itiraz edebilir. Personel Daire Başkanlığı aracılığıyla Sınav Kuruluna yapılacak itirazlar, Sınav Kurulunca incelenir. İnceleme sonuçları itiraz süresinin sona erdiği tarihi takip eden en geç onbeş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu sürenin bitimiyle sınav sonuçları kesinleşmiş olur. İtiraz neticesinde sınav sonuçlarında değişiklik yapılması gerekirse yeni sınav sonuçları aynı şekilde yayınlanır ve tebliğ edilmiş sayılır.

6.3. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

7. DEĞERLENDİRME

7.1. Soruların hatalı olduğu sonucuna varılması veya yargı mercilerince iptal edilmesi durumunda bu sorular puanlamaya dahil edilmeyecek ve bu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

7.2. Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı için ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılması başarı sıralamasına göre olur. Başarı sıralamasının belirlenmesinde başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.

7.3. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;

  • Hizmet süresi fazla olanlara,
  • Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
  • Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, başarı sıralamasında öncelik verilir.

8. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

8.1. Bu duyuruda belirtilmeyen hususlarda Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

8.2. Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

8.3. Memur statüsü dışında (SSK, Bağ-Kur, özel banka vb.) hizmeti bulunan ve hizmet birleştirmesi yapmayan personel en son müracaat tarihinin son gününe kadar hizmet birleştirme işlemlerini tamamlamak zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak hizmet birleştirmeleri sıralama yapılırken kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılır. Eksik veya usulüne uygun olarak yapılmayan başvuruların sonuçlarından adaylar sorumludur.

Tel: 0312 207 84 43-85 39 Fax: 207 81 44 E-Posta: [email protected]

Tablo 3. Sınav Konuları ve Soru Dağılımları Tablosu

SIRA

NO

KONULAR MEMUR
Genel Konular (Soru dağılımı %30)
1 T.C. Anayasası 2
2 Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1
3 Resmi yazışma kuralları 1
4 Türkçe dil bilgisi ve yazım kuralları 2
5 Genel kültür 2
6 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 5
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 2
TOPLAM 15
Kurumun görev alanına giren konular (Soru dağılımı %70 )
8 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Kurumun görev alanına giren konularla ilgili diğer mevzuat 30
9 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna ilişkin bazı düzenlemeler hakkinda kanun 5
TOPLAM 35
GENEL TOPLAM 50

Tablo 4. Engelli Adaylar Için Engel Beyan Tablosu

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ENGEL BEYAN TABLOSU
TC KİMLİK NO ADI SOYADI SİCİL NO KURUMU ENGEL TÜRÜ ENGEL ORANI SAĞLIK KURULU RAPORU ÖZÜRLÜ KİMLİK KARTI YAZILI SINAV SIRASINDA

ALINMASINI İSTEDİĞİ TEDBİR

2019 SKG görevde yükselme sınavına kamugys.com sitesi üzerinden ücretsiz olarak hazırlanabilirsiniz. Sınav konuları için soru çalışmalarına 20/01/2019 tarihi itibariyle başlanmış olup, sorular 15 Şubat 2019 tarihinde kamugys.com sitesine yüklenecek ve o tarihte siteye ücretsiz üye alımına başlanacaktır. KamuGys.Com sitesine gitmek için lütfen buraya tıklayın.

ExtraBilgi.Org

Bilen ile bilinen arasında köprü kurma çalışmalarımızın sonucuna; extrabilgi adını verdik ve bir elin parmaklarını geçmeyen bilen ile extrabilgi.org domaini altında yayına başladık. Olumlu ya da olumsuz her türlü geri dönüşünüz bizi mutlu edecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu