Hukuk

Kamuda çalışan engelli memurun yer değiştirmesi: Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği

Bu içerikte; Kamuda Çalışan Engelli Memur Yer Değiştirmesi konusu hakkında emsal bir yargı kararı yer almaktadır.

Kamuda çalışan engelli memurun yer değiştirmesi: Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği

Bu içerikte; Kamuda Çalışan Engelli Memur Yer Değiştirmesi konusu hakkında emsal bir yargı kararı yer almaktadır.

İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

T.C.
GAZİANTEP
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2020/845
KARAR NO : 2021/187

DAVACI :
VEKİLİ : AV. AZİZ CİHAN KAÇIRAN -UETS[16098-90080-15209]
DAVALILAR :
VEKİLİ :

DAVALI : 2- GAZİANTEP VALİLİĞİ
VEKİLİ :
DAVANIN ÖZETİ : Kilis Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde V.H.K.İ. olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, Gaziantep Defterdarlığı’na atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin Kilis Valiliği işlemi ile anılan işlem uyarınca talebi hakkında bir işlem yapılamadığına ilişkin 22/09/2020 tarih ve E.528180 sayılı Gaziantep Valiliği işleminin; hukuka aykırı olduğu, davacının 2018 yılında engelli KPSS sınavı neticesinde Kilis Valiliği defterdarlığındaki görevine atamasının yapıldığı, davacının hem görme engelinin ve hem de epilepsi rahatsızlığının bulunduğu, tüm vücudunda ki fonksiyon kaybının %44 olduğu, davacının sıklıkla nöbet geçirdiği,
hayati tehlikesinin ortaya çıktığı, bu durumda eşinin tek başına davacıyla ilgilenemediği, ayrıca davacının epilepsi rahatsızlığı için uzun süredir Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü, tedavi için sürekli Gaziantep İline gidiş geliş yaptığı, yolda dahi bir çok kez nöbet geçirerek bayıldığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

GAZİANTEP VALİLİĞİ
SAVUNMASININ ÖZETİ : Dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu, Kilis Valiliği’nin personel yetersizliği nedeniyle davacı hakkında yapılan atama talebinin reddedildiği ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

KİLİS VALİLİĞİ
SAVUNMASININ ÖZETİ : Dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu, personel istihdamında yaşanan zorluklar nedeniyle hizmetlerin yürütülmesinde zorluklar yaşandığı, halihazırda yeterli personel bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Gaziantep 2. İdare Mahkemesi’nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava, Kilis Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde V.H.K.İ. olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, Gaziantep Defterdarlığı’na atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin Kilis Valiliği işlemi ile anılan işlem uyarınca talebi hakkında bir işlem yapılamadığına ilişkin 22/09/2020 tarih ve E.528180 sayılı Gaziantep Valiliği işleminin iptali istemiyle açılmıştır. 25.06.1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği ” başlıklı Ek 3. Maddesinde, ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu
raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi
veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurların engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabileceği, bu kapsamdaki taleplerin bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanacağı ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamayacağı, memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olmasının esas olduğu, engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yerinin değiştirilmeyeceği hükümleri yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Kilis Defterdarlığı muhasebe müdürlüğü bünyesinde V.H.K.İ. olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen 01.11.2017 tarih ve 170012097 numaralı %44 sürekli özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranını gösteren rapora istinaden engellilik mazeretine dayanarak atamasının Gaziantep Defterdarlığına yapılması için 21.08.2020 tarihinde Gaziantep Valiliği’ne başvuruda bulunduğu, iş bu talep üzerine Gaziantep Valiliği Defterdarlık Personel Müdürlüğü’nün 25.08.2020 tarih ve E.471426 sayılı yazısı ile Kilis Valiliği’nden davacının Gaziantep Valiliğine atanma talebine ilişkin görüş sorulduğu, Kilis Valiliği Defterdarlık Personel Müdürlüğü’nün
21.09.2020 tarih ve E.517338 sayılı cevabi yazısıyla davacının atanma talebinin personel yetersizliği
nedeniyle uygun görülmediğinin bildirilmesi üzerine, Gaziantep Valiliği Defterdarlık Personel
Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih ve E.528180 sayılı yazısı ile davacının atanma talebinin reddi
üzerine, atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin 21.09.2020 tarih ve E.517338 sayılı Kilis
Valiliği işlemi ile anılan işlemin bildirilmesine dair 22/09/2020 tarih ve E.528180 sayılı Gaziantep
Valiliği işleminin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta, davacının personel yetersizliği nedeniyle Gaziantep Valiliği Defterdarlığı’na
atanma başvurusu ret edilmiş ise de; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına
İlişkin Yönetmelik’in Ek 3. maddesinde yer alan, memurların en az %40 oranında engellilik
durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabileceği
yönündeki kural karşısında, davacının %44 oranında engelli olması nedeniyle, Kilis Defterdarlığı
muhasebe müdürlüğü bünyesinde V.H.K.İ. olarak görev yapmakta olan davacının Gaziantep
Defterdarlığına atanmasına ilişkin başvurusunun reddedilmesine dair dava konusu işlemlerde hukuka
uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 355,70-TL
yargılama gideri ile karar verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca
belirlenen 2.040,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta
ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra resen davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün
içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere, 04/03/2021 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.

ExtraBilgi.Org

Bilen ile bilinen arasında köprü kurma çalışmalarımızın sonucuna; extrabilgi adını verdik ve bir elin parmaklarını geçmeyen bilen ile extrabilgi.org domaini altında yayına başladık. Olumlu ya da olumsuz her türlü geri dönüşünüz bizi mutlu edecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu